Home Stowarzyszenie

O NAS

     Stowarzyszenie Rozwoju Nauki, Edukacji i Sportu „Edustacja. Sport i Rekreacja” zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000700084 w dniu 20.10.2017 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy. Jesteśmy organizacją, której działalność koncentruje się wokół szeroko pojętej edukacji, nauki i sportu. W szczególności chcemy pomagać uzdolnionej młodzieży w rozwijaniu ich pasji sportowych i naukowych.

     Celem stowarzyszenia są:

1) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży

2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, wychowania, kultury nauki i sportu, na każdym etapie rozwoju człowieka

3) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego

4) wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia

5) wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym

6) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Skip to content